Начало Акции Ж А Л Б А на ПРИЗИВ срещу проекта на ПУП на Студентски град

Ж А Л Б А на ПРИЗИВ срещу проекта на ПУП на Студентски град

ПечатЕ-поща
ДО КМЕТА НА РАЙОН „СТУДЕНТСКИ”
г-н Димитър Дилчев
КОПИЕ:
ДО ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА СОФИЯ
г-н Петър Диков
ЧРЕЗ РАЙОН „СТУДЕНТСКИ”
Ж А Л Б А
от
представители на Студентско-ученическо движение „Призив за образование”


ОТНОСНО:
Проект на Подробен устройствен план (ПУП) на „Студентски град” и предвиденото ново жилищно и търговско застрояване до и в междублоковото пространство на студентските общежития на университетите СУ, ТУ, УНСС, НСА, ЛТУ, МГУ, МУ и Колежа по телекомуникации и пощи (КТП)  


Уважаеми господа,
     Ние, като представители на организираната част от българското студентство в Студентско-ученическо движение „Призив за образование”, които живеят в Студентски град и такива, които в момента не обитават този район, сме крайно обезпокоени от така предложения (обнародвания в бр. 8 на „Държавен вестник” от 30.01.2009 г и публикуван на сайта на Дирекция архитектура и градоустройство (ДАГ) към Столична община) проект на Подробния устройствен план (ПУП) на район „Студентски”.
     Изразеното от нас становище тук е съставено на базата на обстоен обход на цялата територия на Студентски град и пълно запознаване с предвиденото в ПУП застрояване и урегулиране на територията. На тази база и с непосредствения опит на дългогодишно обитаващите студентските общежития колеги е извършена съпоставка между проектно предвиденото в ПУП и урбанистичната действителност в Студентски град към края на месец февруари, 2009 г. Наши представители взеха участие, освен това, в обществено обсъждане на ПУП на 24 февруари (вторник) в УНСС.
     Силно безпокойство и известно недоумение предизвиква у нас несъответствието между посочените в легендата на ПУП обекти като проектни жилищни и търговски сгради за изграждане и действителният им към момента етап на изграждане. В повечето случаи тези обекти са на ниво завършване на начална конструкция или даже цялостно завършване и готови за откриване за функциониране по предназначение. Става въпрос за десетки обекти, които ние ще изложим в подготвяния от нас доклад и които обекти са предмет на обжалване от страна на колегите-студенти и ВУЗ-ете. Т.е. вместо да се представят макети на предвидените обекти със съответните параметри за изграждане и тези проекти да подлежат на одобрение/отхвърляне от страна на пряко заинтерсованата страна- студентите от общежитията и университетските ръководства, ние сме поставени пред свършения факт на създаване на изкопите, градежа и завършването на тези обекти. Протестираме остро срещу така прилагания от страна на ръководството на районната община, нейния проектански екип и ДАГ, подход !!!
     За напълно неприемливо и поставящо под съмнение намерението на ПУП като средство за подобряването на средата на обитание в Студентски град приемаме факта, че са изключени три университетски общежития от плана- блокове 59, 60 и 61 (на юг от ул.”Проф.  д-р Иван Странски”). Тези блокове са изграждани 70-те и 80-те години като неизменна част от университетския кампус на кв. „Студентски град” и до момента се ползват по предвиденото им предназначение. Актът на изключването им от територията на Студентски град е несъвместим със замисъла на градоустройствен проект, какъвто е предложения ПУП и пряко застрашава сегашния статут на трите блока като студентски общежития. От наша страна не може да допуснем това да се случи!
     Определяме следните твърдения на главния проектант на ПУП г-н Яни Вълканов (изказани в поясненията му към плана на срещата-обсъждане на 24 февруари тази година в УНСС) като напълно несъответсващи на действителността, а именно:
-         твърдението, че територията на висшите учебни заведения в Студентски град не е засегната от процесите на реституция и че тя не е застрашена от строителство с необразователно предназначение и функция.
Напротив, по ПУП е предвидено строителство на територията и в непосредствена близост до следните ВУЗ-е: на Ботаническата градина на ЛТУ (общо 6 обекта с търговско предназначение);на територията на МГУ; в непосредствена близост до Ректората и Електротехническия факултет (бл.12) на ТУ; в южния и източен периметър около УНСС, което строителство, освен всичко друго, заплашва спортната база на университета и функционалността на комплекса около зала „Бонсист”; в района на Колежа по телекомуникации и пощи.
-         твърдението, че е опазена територията на Зимния дворец (прилежащия бивш парк и зелена площ около него).
Тази площ е унищожена в качеството  на първаначалното си предназначение- на нея в момента има две нови обитаеми жилищни сгради, друг такъв обект е в напреднала фаза на изграждане, а по ПУП там се предвиждат още нови блокове, бизнес и офис обекти. По същия начин се посяга и на територията около зала „Хр.Ботев”. Това е неприемливо посегателство върху спортната инфраструктура на кампуса „Студентски град”!
     Считаме, че застрояването на тези територии е в пълен разрез с интересите на живеещите в Студентски град учащи се и желаем преразглеждането на законността на извършената върху тези площи реституция и строителство.
     Намираме всички предвидени тепърва за изграждане нови жилищни и търговски сгради на територията на кампуса за несъвместими с характера му на “Студентски град”. Както се изрази и сам гл.архитект на София г-н Петър Диков (на 24 февруари в УНСС), през 70-те години държавата изгражда това място (Студентски град) изключително за ползването му от и за студентите и то трябва да се запази и остане като такова и сега. В подкрепа на това разбиране ние от „Призив за образование” се противопоставяме на това строителство в зона, предвидена за обучение, отдих и развитие на студентите, каквато по замисъл е именно “Студентски град”. Освен това оценяваме посегателството на малкото останали незастроени и зелени площи в района като акт, който влиза в пряко нарушение на чл. 9 и 62 от Закона за устройство на територията, забраняващ да бъде променяно предназначението на зелените площи. Решително протестираме срещу унищожаването на малкото ни останали зелени площи!
     Интересите на частни строителни предприемачи не може да се поставят над интересите на младежта и нашето поколение, определящо бъдещия облик България.

     В заключение смятаме, че усилията, вложени в изработването на този план и бъдещите усилия по изпълнението му (или изпълнението на нов план) трябва да бъдат пренасочени за превръщане на Студентски град в истински студентски кампус. За нас това се изразява в градоустройствен план за Студентски град, в който:
- вместо  строителството на частни жилищни блокове (свързани с външни спрямо образованието лица) да се предвижда изграждането на нови блокове за университетски общежития
- вместо търговски и офис сгради, които да развиват несвойствена за един кампус дейност и да натоварват и без това превишената като капацитет пътна инфраструктура на района, да се предвижда изграждането на обществени и културни центрове за студентите и младежите на страната ни, включващи кина, библиотеки, зали и т.н.
- вместо нови паркинги и застрояването на останалите свободни площи да се предвижда запазването, облагородяването и създаването на нови поддържани зелени пространства и паркове, а също така и на спортни съоръжения и т.н и т.н.
  
Уважаеми господа,
Надяваме се, че ще вземете под сериозно внимание направеното от нас възражение на ПУП и направените предложения относно градивните насоки за развитието на Студентски град - София. Ние не се съмняваме, че при достатъчна воля и далновидност от страна както на местната власт (във ваше лице), така и на по-високата изпълнителна, а също и законодателната власт и посредством вашите съвместни усилия, изложените от нас представи за Студентски град могат да намерят своето изражение както на ниво градоустройствен план, така и като изпълнение. Приемете готовността ни за съдействие в тази насока. Същевременно желаем да уточним, че така предложения ПУП се явява напълно неприемлив за нас като студенти и граждани на страната. Този ПУП нарушава интересите и правата освен на нас, още и на бъдещите млади хора, свързани с делото на образованието и културата.
  В очакване на Вашия писмен отговор,
оставаме с уважение:

София, 27.02.2009 г.
За резултата, молим да бъдем уведомени на адрес:
гр. София, бл. ......, вх. ......, ап.........
(име за контакт)

тел.: ............................
e mail: ...............................

жалбата в WORD