Начало Раздели Младежта и образованието ПРОГРАМАТА-УБИЕЦ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ (Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа")

ПРОГРАМАТА-УБИЕЦ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ (Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа")

ПечатЕ-поща

 Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа" е приета с Решение № 339 от 26.05.2008 г. на Министерския съвет за актуализиране на национални програми за развитие на средното образование за 2008 г. Целите на тази програма са:

1. осигуряване на възможност на всяко дете да получи съизмеримо по качество образование

2. мрежа от професионални училища, отговаряща на състоянието на пазара на труда и на социално-икономическия профил на региона

3. повишаване на ефективността на публичните разходи за образование

Посочените първа и втора цели на програмата действително са правилни и би трябвало да изведат българското образование крачка напред. Въпросът е, че не става ясно какво означава "съизмеримо по качество образование", т.е., какъв е критерият, по който се определя, че даваното в българските основни и средни училища образование е качествено. Втората цел на Програмата също би трябвало да е в полза на самите учащи се – не би трябвало в средните професионални училища да се обучават кадри по професии и професионални направления, които не съществуват, т.е.  да се обучават бъдещи безработни. Но третата цел на тази програма отвързва ръцете на властимащите в Министерството на образованието и науката да затварят училища (оптимизират), опирайки са само и единствено на целта да повишат ефективността на публичните разходи за образование, на практика, да се намали размерът на сумите, които българската държава отделя за образование.

Програмата има срок за реализиране до 31.12.2008 г. и разполага с бюджет, възлизащ на 67 милиона лева.

Нека разгледаме първия модул от Програмата, който се отнася именно за оптимизирането на училищната мрежа.

По този модул са предвидени средства за закриването или преструктурирането на училища и създаване на средищни такива. Втората точка гласи дословно следното: "Преобразуване в по-ниска степен чрез промяна на вида на училището...". Какво ще рече това? Ще рече, че едно елитно училище с традиции може да бъде преобразувано в обикновено учебно заведение, след което може да се улеснят механизмите за неговото закриване – недостатъчен брой ученици, неоправдано високи разходи и т.н.
По Програмата са били предвидени и разходи за преквалифицирането и обезщетения на съкратения персонал от закритите учебни заведения, както и "провеждане на разяснителна кампания, че оптимизацията на училищната мрежа води до повече положителни, отколкото до отрицателни ефекти". Може би като положителен ефект се отчита спестяването на средства от бюджета за образование. Но дали за съкратения "персонал" оптимизацията е положителна? Или за учениците, които трябва да пътуват всеки учебен ден няколко километра, за да стигнат до "средищно училище"?

Разходите по този модул от Програмата възлизат на 48 милиона лева.

Най-интересно е следното:

• Максимална стойност на програмата


Стойността на програмата/проекта за оптимизация се определя от вида на мерките, като финансирането ще се извършва по следните критерии:

1. Намаляване броя на училищата – до 250 хил. лв. за закрито/преобразувано чрез сливане училище, функционирало през учебната 2007/2008 г., както следва:

- 250 хил. лв. за закрито/преобразувано чрез сливане училище с над 44 ученици за учебната 2007/2008 г.

- 150 хил. лв. за закрито/преобразувано чрез сливане училище с от 21 до 44
ученици за учебната 2007/2008 г.

-80 хил. лв. за закрито/преобразувано чрез сливане училище с до 20 ученици за учебната 2007/2008 г.

 ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА И ИНДИКАТИВНИ ПАРАМЕТРИ:

- брой на закрити/преобразувани училища - 250

- брой на учениците, насочени към средищни училища – 4000.

Интересно, ако още две-три години тази програма бъде продължена, колко основни и средни училища ще съществуват???

Коментарът е излишен.


Жеко Димитров