Начало Раздели Свят „Световна вълна на действия за образование”

„Световна вълна на действия за образование”

ПечатЕ-поща
Съвместна декларация на участниците

По света студенти, ученици, учители, родители и служители протестираме срещу засилващата се комерсиализация и приватизация на общественото образование; от едно десетилетие ние се борим за безплатно и независимо образование.

Тази година ще се обединим на международно ниво в една „Световна вълна на действия за образование”.

Много от нас участват в „Международното студентско движение”, което е една самоорганизирала се платформа, създадена за обмен на информация, за свързване и координиране на протестите на международно ниво. Ние действаме в рамките на структури, основани на прякото участие, колективни дискусии и акции при отсъствието на йерархия. Всеки, който се възприема като борещ се срещу приватизацията на общественото образование и за безплатно и независимо образование, може да се включи и участва, а също и да допринася за развитието на платформата!

Някои от нас вече се срещнаха и направиха връзки по време на следните събития: 10-годишнината на Болонския процес в Лувен ла Ньов, Белгия (10 years of "Bologna-Process" in Louvain la Neuve, Belgium) на 25-29 април 2009 г.; Срещата на университетския Г-8 в Торино, Италия (G8 University Summit in Torino, Italy) на 17-19 май 2009 г.; „Болоня гори” във Виена, Австрия (Bologna Burns in Vienna, Austria) на 11-14 март 2010 г.; „Болоня продължава да гори” в Мадрид, Испания (Bologna keeps on Burning in Madrid, Spain) на 8-14 април 2010 г. и на Европейския образователен конгрес в Бохум, Германия ("European Education Congress" in Bochum, Germany) на 25-30 май 2010 г.

Нас ни обединяват следните цели:

Против какво се борим?
 
- Против (негативните) ефекти на настоящата икономическа система върху хората и образованието:

Такси за следване или каквито и да е такси, които изключват хора от достъп и качествено участие в образователния процес
Студентска задлъжнялост (към банките)
Образование, направено изцяло в услуга на пазара на труда (на бизнеса)

Т.нар. „Болонски процес" (и неговите различни проявления по света) е насочен към това да наложи на образователната система да подготвя хора в умения, каквито изисква пазарът на труда (бизнеса). Болонският процес предвижда намаляване на разходите за обучение, намаляване продължителността на времето за учене и създаване на нискоквалифицирана работна ръка.

Превръщане на образованието в стока (както всички други аспекти на живота)
(Нарастващо) влияние на бизнес интересите върху финансирането на общественото образование
(Нарастване) на орязванията от бюджетите за образование на страни от целия свят
„Приватизация” на обществените фондове чрез субсидирането им от частни образователни институции
Експлоатация и превръщане в стока на труда на заетите в образованието

- Ние сме против дискриминацията и против изключването от която и да е образователна институция, основаващо се на:

Обществено-икономически произход (понастоящем образователните системи са така регулирани, че хора с по-малки финансови възможности да не могат да имат равно на останалите участие в тях)
Националност
Външен вид
Политически възгледи и дейност
Пол
Сексуална ориентация
Религия
Етнически произход
Цвят на кожата

-  Ние сме против поставянето в приоритет на изследвания, насочени към комерсиални скъпоструващи изобретения за сметка на свободното добиване на знания от всички!

Обществените образователни институции все повече са заставяни да се конкурират за частно финансиране за изследвания; същевременно частните фондове инвестират единствено в изследвания, обещаващи да донесат печалба (което води до спад на финансирането в изследователски области, които са значими, но не са рентабилни). Образователните институции и заетите в тях са оценявани с „отличен”, само ако носят печалба и само в такъв случай могат да разчитат на допълнително държавно финансиране.

-    Ние сме против поставянето в приоритет на изследванията, носещи доходи, за сметка на базисното образование и изследвания.

-    Ние сме против милитаризма в образователните институции:

Против изследванията за военни цели
Против рекрутирането за и рекламирането на армията 

        За какво се борим? 
 
-   База:

Безплатно и независимо образование като човешко право: образованието трябва първо да служи на интереса на човек да бъде независим, което значи да има критично (собствено) отношение и разбиране спрямо заобикалящата го обществена и природна среда; образованието трябва да създава не само независими личности, но и независими общества.
Образование като обществено благо, служещо на обществения интерес
Академична свобода и право на избор: свобода на следване в коя да е образователна дисциплина

-  Достъпност:

Освобождаване от финансовите механизми на заплащане от страна на участниците (в образователния процес) и от всяка форма на дискриминация и изключване, т.е. общодостъпност
Достатъчно финансиране на всички обществени образователни институции, без значение дали са рентабилни или не

- Структура:

Всички образователни субекти/институции трябва да са демократично структурирани (пряко участие „от долу” като основа в процеса на взимане на решения)

       Защо действаме на местно и световно ниво едновременно?
 
Въздействията на настоящата глобална икономическа система предизвикват съпротива по целия свят. Докато подлагаме на натиск властта и законодателството по места с цел да ги променим, ние винаги трябва да имаме в предвид интернационалния и структурен характер на нашите проблеми, и с оглед на това да споделяме помежду си използваните тактически прийоми, организационен опит, теоретическо познание и да се учим едни от други. Кратковременни промени могат да настъпят на местно равнище, но голямата промяна може да се случи само ако сме обединени на световно ниво.

Каквото и да правят образователните системи, те са заставени да съществуват в рамките на следната икономическа и държавна система(и): подбор, подготовка и създаване на невежество и подчинение. Ние се обединяваме в името на друга образователна система и друг начин на живот.

Ние се обединяваме против всякакъв вид репресии от страна на властта, насочени срещу хората, които участват в борбата за безплатно и независимо образование.

Един свят – една борба